A kosár tartalma
  A kosár jelenleg üres.
Összesen: 0 Ft
| |

ÁSZF

Általános SZerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.mufenyo.net

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:„ÁSZF”)a

Vállalkozás neve:                                           Rover Trade Kft.

Vállalkozás székhelye:                                             1162 Budapest, Dobó utca 52.

Vállalkozás elektronikus levelezési címe:           info@mufenyo.net

Vállalkozás telefonszáma:                           06-70-363-53-84

Vállalkozás cégjegyzékszáma:                               01-09-723242

Vállalkozás adószáma:                                             13198130-2-42

Nyilvántartó bíróság:                                               Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási szám:                        [….]

(a továbbiakban: „Vállalkozó”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Vállalkozó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) a webáruházban történő megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Vállalkozó és a Fogyasztó a továbbiakban együttesen: „Felek”.

 

 1. Alapvető rendelkezések

1.1           A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2           A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mufenyo.netweboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (www.mufenyo.netwebáruház, a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

1.3           A jelen ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF nyelve a magyar nyelv. Az ÁSZF az alábbi linken letölthető: http//…… .pdf

1.4           Jelen ÁSZF módosítására a Vállalkozó egyoldalúan jogosult, a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Vállalkozó köteles a Fogyasztót külön tájékoztatni arról az általános szerződési feltételről, amely eltér a Felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Fogyasztó a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

1.5           A Webáruház, mint szerzői jogi mű a szerzői jog védelme alatt áll.

 1. Adatkezelési szabályok

 1.  

2.1           A Vállalkozó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

2.2           A Vállalkozóa szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá)igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

2.3           A Vállalkozó - a 2.2 bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Vállalkozónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2.4           A Vállalkozó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 2.3 bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő, illetve a Fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet.

2.5           Az igénybe vevőnek, illetve a Fogyasztónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a 2.4 bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

2.6           A 2.4 bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő, ill. a Fogyasztó azonosító adataival és az igénybe vevő, ill. a Fogyasztó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

2.7           Az 2.1-2.3 bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 2.4 bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő (Fogyasztó) így rendelkezik. A törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

2.8           Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek, ill. a Fogyasztónak valamely 2.1-2.3 bekezdésben nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

2.9           A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő, ill. a Fogyasztó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Vállalkozó mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel, ill. a Fogyasztóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

2.10      A Webáruház adatvédelmi szabályzata az alábbi linken elérhető a Fogyasztók számára:http://mufenyo.net/adatvedelmi-szabalyzat/

 1. Megvásárolható termékek köre

 1.  

3.1           A Webáruházban megjelenített termékeket csak on-line lehet megvásárolni a Webáruházon keresztül leadott megrendeléssel. A termékek mellett megjelölt ár tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a házhozszállítás díját.

3.2           A Webáruházban a Vállalkozó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, kivéve, ha az egyes termékek adatlapján kifejezett utalás van arra vonatkozóan, hogy a termékről készült fotó a valóságnak megfelel.

3.3           Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre valamely termék, illetve termékek vonatkozásában, a Vállalkozó az egyes érintett termék(ek) adatlapján vagy az akció meghirdetésével teljes körűen tájékoztatja a Fogyasztókat az akció időtartamáról és szükséges szerint annak egyéb feltételeiről.

 1. A rendelés menete, a regisztráció, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1.  

4.1           A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton (Webáruházon keresztül) leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.2           A Webáruház szolgáltatásait valamennyi természetes személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

4.3           A Webáruházon keresztül történő megrendelés menete: a megvásárolni kívánt termék adatlapján, a mennyiség megadását követően a „Kosárba” gomb megnyomásával a termék a kosárba kerül. A kosár tartalmának ellenőrzése, valamint a szállítási adatok kiválasztása után a „Folytatás a pénztárhoz” gomb megnyomását követően a szállítási és a számlázási adatok megadása következik. Ezen az oldalon van lehetőség a regisztrációra is. Ilyen esetben a Fogyasztó a regisztrációval létrehoz egy fiókot, amellyel a következő vásárlás alkalmával megkönnyíti az adatainak kitöltését, illetve a vásárlást. Ugyanezen az oldalon maradva van lehetőség a rendelés részleteinek áttekintésére és a fizetés módjának kiválasztására. Az ÁSZF elfogadásának és a fizetési kötelezettség keletkezésének tényére való figyelmeztetés kifejezett elfogadását követően a „Rendelés” gombra kattintva kerül leadásra a megrendelés.

4.4           A megrendelés a Vállalkozó elektronikusan (email) vagy telefonon történő visszaigazolása után jön létre. A rendelés leadása során küldött automata rendszerüzenet (rendelés értesítő) nem számít visszaigazolásnak, így ezzel a szerződés még nem jött létre. A rendelés leadása csupán egy ajánlatkérés a Webáruházban bemutatott és az ügyfél (Fogyasztó) által kiválasztott termékekből. Ezt a Vállalkozófeldolgozza, majd az email (rendelés visszaigazolás) megküldése vagy telefonon történő visszajelzés után jön létre a szerződés.

4.5           A Vállalkozó köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a Felek, ha ebben megállapodtak.

4.6           A Vállalkozót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.Ügyfélszolgálat telefonszáma:+36-70-363-5384, amely telefonszám hívása nem emelt díjas.

 1. A megrendelés

 1.  

5.1           A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

5.2           A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségeit.

5.3           A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és az 4.4 pont szerint visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

5.4           A megrendelést a Vállalkozó csak akkor fogadja el, ha a Fogyasztó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Fogyasztó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól. A Vállalkozót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.5           A Fogyasztó a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint elfogadja, hogy a megrendelés feladásával fizetési kötelezettsége keletkezik.

 1. A megrendelés feldolgozása, szállítási és fizetési feltételek

 1.  

6.1           A megrendelés feldolgozása a beérkezést követő 48 órán belül megtörténik, amelynek eredményéről a Fogyasztó minden esetben visszaigazolást kap elektronikusan vagy telefonon.

6.2           A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Vállalkozó, illetve szállító partnere a Fogyasztónak az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Fogyasztó által a megrendelés során megadott szállítási címre, vagy valamely Pick Pack pontra. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó szállítást kizárólag Magyarország területén belül vállal.

6.3           Általános teljesítési határidő: a kiszállítás a rendelés visszaigazolását követő 1-2 munkanapon belül megtörténik. Ha a Vállalkozó és a Fogyasztó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Vállalkozó a Fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Vállalkozóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.4           Ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.5           A Vállalkozóvagy a Vállalkozószállító partnere a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni. A Vállalkozó szállító partnere a kézbesítést két alkalommal kísérli meg.Budapest közigazgatási határán belüli kiszállítást a Vállalkozó végzi díjmentesen. Vidékre történő kiszállítás esetén a házhozszállítást a GML Futárszolgálat végzi, amelynek díja rendelésenként 1.990 Ft.

6.6           A Fogyasztó kérheti, hogy a Vállalkozó a megrendelt árut valamely magyarországi Pick Pack pontra szállítsa ki. A Pick Pack pontra történő kiszállítás ingyenes. A Fogyasztó ilyen esetben a Pick Pack pontok üzemeltetőjétől SMS értesítést kap, amikor a megrendelése a kiválasztott Pick Pack pontra megérkezett. A Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy mobil telefonszáma a Pick Pack pontok üzemeltetője részére az SMS értesítés megküldése céljából kiadásra kerüljön.

6.7           Fizetési lehetőségek: utánvétel, online bankkártyás fizetés (PayPal fizetési rendszeren keresztül), előre átutalás (normál banki átutalás). Online bankkártyás fizetés és előre átutalás esetén a csomagot a Vállalkozó csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a Vállalkozó által visszaigazolt pontos összeg (vételár és szállítási költség) beérkezett a bankszámlára. Utánvétel esetén a vételárat és a szállítási költséget kézbesítéskor a kézbesítőnek kell készpénzben megfizetni.

6.8           A Fogyasztó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Vállalkozó (Webáruház) által alkalmazott ragasztó szalaggal van ellátva. Amennyiben a Fogyasztó bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó aFogyasztó kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

6.9           A házhozszállítás díja Magyarországon 40kg alatt rendelésenként 1.990  egységesen (függetlenül a megrendelt termékek számától), 40 kg feletti rendelések esetén egyedi árajánlatot adunk.

 1. Elállási és felmondási jog

 1.  

7.1           A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztóáltal megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó jelen pontban meghatározott elállási joga nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.2           Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött,a Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

7.3           Ha a Fogyasztó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Rover Trade Kft., 1162 Budapest, Dobó utca 52. vagyinfo@mufenyo.net). Ebből célból felhasználhatja az alábbi elállási, illetve felmondási nyilatkozat-mintát is:

 

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: …

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …

A fogyasztó(k) neve: …

A fogyasztó(k) címe: …

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …”

7.4           A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási vagy felmondási jogát, ha a fenti 7.1 és 7.2 pontokban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási vagy felmondási nyilatkozatát.

7.5           A Fogyasztót nem illeti meg a fenti 7.1 pont szerinti elállás joga

7.5.1    a Fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített vagy egyértelműen a Fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében; és

7.5.2    a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk érté­kesítése esetében.

7.6           Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül minden esetben banki átutalás útján történik; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.Kivételt képezhet ez alól, ha a Fogyasztó választása szerint a terméket személyesen juttatja vissza a Vállalkozónak, így a Vállalkozó a helyszínen tudja ellenőrizni a termék hiánytalan meglétét, ilyen esetben a Fogyasztó egyetértése esetén a visszatérítés készpénzben is megtörténhet, erről szóló elismervény egyidejű aláírásával.

7.7           A visszatérítést a Vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztókétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt hiánytalanul visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.8           A Fogyasztó köteles a Vállalkozó vagy az általa erre feljogosított harmadik személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni vagy átadni. A termékek visszaküldési címe: 1162 Budapest, Dobó utca 52. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét (azaz a postai vagy a fuvarozási költséget)a Fogyasztó viseli.

7.9           A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.10      Abban az esetben, ha a Fogyasztó részére a fenti 6.5 pont szerint megkísérelt második kézbesítés is sikertelen és/vagy a Fogyasztó kifejezetten nem gyakorolja elállási jogát a 7.3 pontban leírtak szerint, a Vállalkozó követelheti a Fogyasztótól az okozott kárának megtérítését, különösen, de nem kizárólagosan követelheti a kiszállítás díját (amely költség a fuvarozó részére a Vállalkozó által ténylegesen megfizetésre került). A Vállalkozó jogosult a Fogyasztó felé fennálló jelen pont szerinti követelését – a Fogyasztó további kifejezett értesítése nélkül – követeléskezelő részére átadni. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával ezt kifejezetten tudomásul veszi.

 1. Garancia, szavatosság

 1.  

8.1           A Vállalkozó egyes termékeire az termékek adatlapján megjelölt 5, illetve 10 éves gyári garanciát (jótállás) vállal. A gyári garancia kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amely termékek adatlapján ez kifejezetten meg van jelölve.

8.2           Hibás teljesítés esetén a jelen ÁSZF 8.1 pontja alapján a Vállalkozó jótállásra köteles. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.3           A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

8.4           A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.5           A Fogyasztó kellékszavatossági igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.6           Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a fenti 8.3 – 8.5 pontokban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.7           A fenti 8.6 pont szerinti termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.8           Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i)a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.9           Ugyanazon hiba miatt a Fogyasztó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

8.10      A Felek között létrejött jogviszony tekintetében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet érvényes.

 1. Adattovábbítási nyilatkozat

 1.  

9.1           A Fogyasztónak a Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatait a Vállalkozó kezeli. A Vállalkozó a Fogyasztó személyes adatait kizárólag a Vállalkozó szállító partnere (futárszolgálat) részére adja át a termék kiszállításának céljából.

9.2           A fenti 9.1 pont szerint a szállító partner részére továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám és e-mail cím.

 1. Panaszkezelés

 1.  

10.1      A Fogyasztó esetleges panaszaival a Vállalkozót az alábbi elérhetőségei valamelyikén keresheti meg:

10.1.1                      székhely: 1162 Budapest, Dobó utca 52.

10.1.2                      telefonszám: 06-70- 363-5384

10.1.3                      e-mail: info@mufenyo.net

 1. Vegyes rendelkezések

 1.  

11.1      A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2      A Weboldalat és a Webáruházat a Vállalkozó üzemelteti. A Fogyasztó a terméket a Vállalkozótól, mint tulajdonostól vásárolja meg, a számlát a Vállalkozó állítja ki.

11.3      A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.4      A Vállalkozó a Fogyasztó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó a Fogyasztó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vállalkozó a Fogyasztó adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

11.5      A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a Felek alávetik magukat a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes rendes bíróság döntésének.

  11.6               A nyereményjátékokban csak természetes személyek vehetnek részt, saját maguk által létrehozott e-mail cím segítségével. Egy e-mail címről csak egyszer lehet szavazni és a szavazat nem módosítható! 
Érvénytelen minden olyan szavazat, amelyet e-mail generátorral adtak le.  A Vállalkozó a saját informatikai rendszere, valamint  a Google Analytics segítségével ellenőrizi a leadott szavazatokat, és ha csalás gyanúja merül fel indoklás nélkül kizárhat a nyereményjátékból minden olyan szavazót, aki e-mail generátort használ, illetve indoklás nélkül kizárhat a nyereményjátékból minden olyan szavazatot, amelyet e-mail generátor által adtak le.

Budapest, 2015. október 16.